Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Użyte w niniejszym dokumencie zwroty oznaczają:

– „Kurs” – szkolenie Słuchacza organizowane przez Szkołę,

– „Opłaty” – wynagrodzenie Szkoły jakie zobowiązany jest zapłacić Słuchacz z tytułu uczestnictwa w kursie.

– „Słuchacz” – przyjmujący usługę nauki języka w Szkole – usługobiorca w umowie o naukę języka.

– ”Szkoła” – Instytut Edukacji przez Sztukę Lucilla Kossowska z siedzibą w Suchym Borze przy ulicy Chabrowej 6, wpisana przez Wójta Gminy Chrząstowice do ewidencji działalności gospodarczej dnia 08.07.2009 pod numerem 966/2009, Regon 530559412 – usługodawca w umowie o naukę języka.

ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY:

 1. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia na rzecz Słuchacza kursu nauki języka angielskiego w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo: 2 x 45 min. w grupach liczących nie więcej niż 10 słuchaczy.
 2. Zajęcia prowadzone są w pracowniach w Suchym Borze przy ul. Chabrowej 6 lub w Opolu, ul. Ostroroga 1/2 (Nowa Wieś Królewska) róg Jagiellonów i Ostroroga
 3. Szkoła zobowiązuje się do:

– przeprowadzenia kursu zgodnie z zasadami sztuki i przepisami prawa,

– zapewnienia Słuchaczowi bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,

– zapewnienia Słuchaczowi właściwej atmosfery nauki,

– wydania Słuchaczowi zaświadczenia o uczestnictwie w kursie i o wysokości wniesionych opłat,

– przeprowadzenia testów diagnostycznych i rozmów kwalifikacyjnych Słuchacza, w celu ustalenia poziomu wyjściowego przy rozpoczęciu kursu,

– Weryfikacji nabytych przez słuchacza umiejętności 2 razy w roku, na koniec I semestru (luty) oraz II semestru (czerwiec) . Na zakończenie kursu, Słuchacz otrzymuje pisemny raport o postępach i certyfikat z oceną zaświadczający o ukończeniu nauki na danym poziomie zaawansowania. Dla grup dziecięcych i młodzieżowych (do 16 roku życia) szkoła organizuje spotkania z rodzicami na koniec każdego semestru.

– Przygotowanie słuchacza – w przypadku osiągnięcia przez niego określonego stopnia umiejętności – do jednego z państwowych egzaminów języka angielskiego różnych stopni (FCE, CAE, CPE), uczestniczenia w egzaminie TELC na poziomie A1, A2, B1, B2 dla języka angielskiego. Osoby przystępujące do jednego z wyżej wymienionych egzaminów powinny zaliczyć przynajmniej jeden egzamin próbny organizowany przez szkołę i uzyskać wynik przynajmniej 60% oraz osobiście zarejestrować się na dany egzamin i zapłacić w wyznaczonym terminie.

– zapewnienia ochrony danych osobowych Słuchacza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • W przypadku częstszej niż dwa razy pod rząd nieobecności na zajęciach słuchaczy w wieku niepełnoletnim Szkoła zobowiązuje się do telefonicznego poinformowania o tym fakcie rodziców/opiekunów słuchacza.

ZOBOWIĄZANIA SŁUCHACZA:

 1. Brak uczestnictwa w kursie nie zwalnia Słuchacza od obowiązku uiszczenia opłaty za uczestnictwo w kursie.
 2. Słuchacz zobowiązuje się do:

– przestrzegania zasady obowiązkowej, punktualnej obecności na zajęciach w ramach organizowanego kursu,

– zaopatrzenia się we własnym zakresie w podręczniki niezbędne do nauki

– rzetelnego wykonywania związanych z nauką języka poleceń prowadzącego zajęcia,

-przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w Szkole,

– terminowego uiszczania opłat za uczestnictwo w kursie,

– podania szkole danych niezbędnych do umowy oraz adresu poczty elektronicznej.

Każdy słuchacz jest zobowiązany do systematycznego pisania testów gramatyczno-leksykalnych na podstawie opracowanego podczas zajęć materiału.

PRAWA SŁUCHACZA :

 1. Słuchacz ma prawo do pierwszych bezpłatnych dwugodzinnych zajęć.
 2. Każdy słuchacz Szkoły ma prawo do wypełnienia pisemnej, anonimowej ankiety oceniającej sposób przygotowania i przeprowadzenia zajęć przez lektora. W ankiecie tej przysługuje mu również prawo do współtworzenia zajęć językowych poprzez ciekawe pomysły, o ile znajdą one aprobatę lektora.
 3. Słuchacze mają prawo, w szczególnych sytuacjach, do przełożenia terminu zajęć. W takiej sytuacji wymagana jest zgoda lektora i przynajmniej 80% poparcie słuchaczy, a także wolny termin w harmonogramie Instytutu Edukacji przez Sztukę. W przypadku niespełnienia w/w warunków zajęcia odbywają się zgodnie z przewidzianym terminem.
 4. W szczególnych sytuacjach zajęcia mogą zostać odwołane w trybie natychmiastowym.
  W takim przypadku pojawi się odpowiednia informacja na drzwiach do sali językowej, szkoła w miarę możliwości uprzedzi studentów telefonicznie o odwołaniu zajęć. W pozostałych przypadkach o odwołaniu zajęć decyduje i informuje lektor przynajmniej na jeden dzień przed zaplanowanym terminem zajęć. W obu w/w przypadkach lektor powinien podać nowy obowiązujący termin zajęć odpowiadający przynajmniej 80% słuchaczy w danej grupie.
 5. Maksymalna liczba słuchaczy w jednej grupie nie może przekraczać 10 osób a minimalna 5 osób. Jeżeli liczba osób w grupie spadnie poniżej 5 osób grupa zostanie połączona z inną grupą, a w braku takiej możliwości może zostać rozwiązana. Są to warunki niezbędne do utworzenia, bądź kontynuowania zajęć w danej grupie. W przypadku większej grupy zainteresowanych tym samym programem i poziomem zajęć Szkoła w miarę możliwości utworzy kolejną grupę, natomiast w przypadku mniejszej liczby zainteresowanych nauką w tej samej grupie językowej szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy ze skutkiem natychmiastowym, chyba że w takim przypadku słuchacze przyjmą inne warunki zaproponowane przez Szkołę.
 6. Używanie telefonów komórkowych w sali językowej podczas prowadzonych zajęć oraz przeszkadzanie w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone pod groźbą wydalenia z sali i niemożności dalszego uczestnictwa w danej lekcji.
 7. Uprasza się słuchaczy o punktualne przychodzenie na zajęcia.
 8.  Prace plastyczne powstałe podczas zajęć Angielkiego przez Sztukę™ są przekazywane autorowi wraz z certyfikatem i raportem na zakończenie kursu.

ZASADY PŁATNOŚCI:

Słuchacz zobowiązuje się do terminowego i rzetelnego uiszczania opłat za kurs. Opłatę uiszcza się za miesiąc z góry do 7 dnia miesiąca w wysokości uśrednionej arytmetycznie opłaty (ilość godzin przez ilość miesięcy) zgodnej z liczbą godzin w danym miesiącu umieszczoną w harmonogramie. Opłatę za kurs należy uiszczać na konto bankowe Szkoły

59 2490 0005 0000 4500 2435 8344

 1. Standartowa godzina lekcyjna trwa 45 minut. Cena za 45 min. zajęć to 29,00 zł. Moduł tygodniowy to 2x45min. Godzina dla grup 3-4 latków trwa 30 min. Moduł tygodniowy to 2×30 min. Godzina dla 10-12 latków trwa 40 min. Moduł tygodniowy to 3×40 min.
 2. Miesięczna opłata wynosi: 186 zł: (64 godziny zajęć x 29,00 PLN), roczna: 10 miesięcy x 186= 1856. Dla grup 3-4 latków miesięczna opłata to 162 pln za 64 godziny. Dla grup 10-12 latków miesięczna opłata to 242 pln na 96 godziny.
 3. Szkoła pobiera kaucję za ostatni miesiąc nauki (czerwiec) w pierwszym miesiącu nauki. Kaucja ta gwarantuje, że grupa nie zostanie rozwiązana przed terminem rozwiązania umowy. W przypadku odstąpienia uczestnika od umowy przed jej rozwiązaniem, uczestnik traci prawo do zwrotu kaucji za czerwiec .
 4. Czasowa nieobecność słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności umówionych opłat za kurs oraz do nieprzestrzegania ustalonych terminów płatności poszczególnych rat.
 5. W razie opóźnienia słuchacza w uiszczaniu opłat szkoła będzie naliczała za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności odsetki w wysokości 20% w skali rocznej liczone do dnia faktycznej zapłaty. W razie opóźnienia w zapłacie wynoszącego więcej niż 10 dni kalendarzowych szkoła może odstąpić od umowy ze słuchaczem skreślając go z listy studentów.
 6. Słuchacz może ubiegać się o czasowe zawieszenie płatności, jeżeli nieobecność na zajęciach przekroczy okres jednego miesiąca i wynikać będzie z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem W tym celu należy złożyć pisemną prośbę w siedzibie Szkoły o zawieszenie płatności wraz z zaświadczeniem lekarskim oraz uzasadnieniem przyczyn i określeniem terminu zawieszenia płatności, który nie może przekraczać okresu dłuższego niż 2 miesiące nauki.

REZYGNACJE:

Rezygnacja z kursu musi być złożona pisemnie na ręce Lucilli Kossowskie lub na e-mail: biuro@ieps.com.pl

Informacja zgłoszona telefonicznie przez słuchacza o zaprzestaniu uczestnictwa w zajęciach nie jest przyjmowana jako rezygnacja.
Czasowa nieobecność nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs. W takich przypadkach placówka umożliwia bezpłatne konsultacje w celu nadrobienia zaległości.